ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ELLE BEAUTY PEOPLE’S CHOICE AWARD 2021

01 MAY 2021

ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม ELLE BEAUTY PEOPLE’S CHOICE AWARD ที่ร่วมเฟ้นหา ผลิตภัณฑ์ความงามดาวเด่นที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า กับผลิตภัณฑ์ชิ้นโปรดของคุณ  และได้รับรางวัล ELLE BEAUTY CUTIE BOX มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 50 ท่าน

1. คุณนภวรรณ วงษ์จันทร์
2. Khun Hooda Dueramae
3. คุณสุนิสา เป้าสอน
4. คุณเพ็ญทิพย์ ผลแก้ว
5. คุณอุดมศักดิ์ สูงขาว
6. คุณณญาดา บุตรราช
7. คุณพัชราภา ท้าวทอง
8. คุณขจีพรรณ ธรรมปัญญา
9. คุณชุติมา สุระเสน
10. Khun Piya-anong Chintakanonda
11. คุณสรินนา บุญส่ง
12. คุณภาวิณี พรรณวานิช
13. คุณอภิชาติ ชมชื่น
14. คุณณัฏฐณิชา ลิมปะพันธุ์
15. คุณคงภัค ชัยสุขเกษม
16. คุณสุพิชชา เจิมสท
17. คุณแพรพันธ์ เพชรวาณิชกุล
18. คุณธนัชพร ดิเรกชัย
19. คุณณัฐริยา เหลืองอร่าม
20. คุณปัญจนารถ เรียงเครือ
21. คุณนนทิยา บัวเพ็ชร์
22. คุณกรรณิการ์ พันธุ์รอด
23. Khun Ausanee Sornluecha
24. คุณสุพรรษา คุ้มอยู่
25. คุณกมลวรรณ เหมือนสิงห์
26. คุณธิดารัตน์ พรมคำ
27. คุณตริยาภรณ์ เชาวนศรีมานนท์
28. คุณณัฐธิดา  เกิดแล้ว
29. คุณจิตรลดา จิตรอาจ
30. คุณฐิติชญา ธนาอนันประเสริฐ
31. คุณนราวดี มะลิวรรณ
32. Khun Dutduan Tang aree arun
33. Khun Ausanee Sornluecha
34. คุณพัชรี ศรีแสงจันทร์
35. คุณพภัสรา เดชอยู่
36. Khun Nalinee Charoensin
37. คุณณัฐวรรธน์ รัตนสุพรชัย
38. คุณศิริพร ตันแสงวิไล
39. Khun Phiraya Anthanonta
40. คุณวิจิตรา พรรณโฉมงาม
41. คุณอาจารีย์ สุวรรณจันทร์
42. Khun Prottaporn Pongphueng
43. คุณพิษณุ สุนทรบัณฑิตย์ 
44. คุณฉัณรดา หัวหิน
45. คุณเบญจภัทร วีรเวชกุล
46. คุณนพวรรณ วาสนากุล
47. คุณสขิลา บานเย็น
48. คุณพรพิมล วาณิชเดชะ
49. คุณสมฤดี ซาวคำเขตต์
50. คุณณัฐธิดา ตันติดลธเนศ

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ได้รับรางวัล กรุณายืนยันสิทธิ์ของตัวท่านเอง โดยส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรายละเอียด ชื่อ - สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ของท่าน สำหรับจัดส่งของรางวัล
2. ส่งมาที่อีเมล ellethailandonline@gmail.com ภายในวันที่ 1- 7 พฤษภาคม 2564 ** หากไม่ยืนยันภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์**
3. ตั้ง Subject ยืนยันรับสิทธิ์กิจกรรม ELLE BEAUTY STAR PEOPLE’S CHOICE AWARDS 2021
4. คำตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
5. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงิน คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น
6. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ให้กับผู้โชคดีที่มีที่อยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น

SHARES

RELATED STORY

RELATED STORY

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

SEARCH