Elle Beauty Stars Awards

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test

กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับงาน ELLE Beauty Stars Awards ในปีนี้
Share on facebook
Share on twitter

Elle Beauty Stars Awards

Share on facebook
Share on twitter

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test

กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับงาน ELLE Beauty Stars Awards ในปีนี้
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกร่วมกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test  จำนวน 100 ท่าน สามารถยืนยันสิทธิ์โดยการกดเข้าร่วม Line Openchat: http://1ab.in/0xa เพื่อรับข้อมูลต่างๆ ในการร่วม Zoom Conference ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 

กติกาและเงื่อนไขการเข้ากิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test

·     ผู้สมัครติดต่อรับสินค้า ที่บริษัท โพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จำกัด โทร 02-616-4666 ต่อ 4691, 4769 ได้ในเวลาและวันทำการของบริษัท (วันจันทร์ – วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 10:00 – 17:00น. ภายในวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 เท่านั้น หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

·     ทดลองใช้สินค้าที่บ้านท่านเอง โดยทำการ Live ผ่านระบบ Zoom Conference  ร่วมกับทางนิตยสาร แอล ประเทศไทย และผู้สมัครท่านอื่น ๆ ในวันอังคารที่ 23 มี.ค 64 เวลา 13:00 – 15:00 น.

·     ผู้สมัครต้องยินยอม ให้ทางนิตยสาร แอล ประเทศไทย ทำการบันทึกวีดีโอ ตลอดในการทำกิจกรรมฯดังกล่าว เพื่อนำภาพที่บันทึก มาใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ELLE Beauty Star Awards 2021 ผ่านช่องทางสื่อมีเดียของทางนิตยสาร แอล ประเทศไทย

·     สินค้าที่ส่งเข้าร่วมประกวดในกลุ่ม MAKEUP เป็นสินค้าขนาดจริง ที่วางจำหน่ายในร้านค้า (ไม่ใช่สินค้าทดลองใช้)

·     สินค้าที่ร่วมทำกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test  หลังจบกิจกรรมไม่ต้องส่งคืน

·     คะแนนจากกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test  ถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่รวมประกวด ELLE Beauty Star Awards 2021

·     การตัดสิ้นของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด

·     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฎและกติกา ของรางวัลและอื่นๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test จำนวน 100 ท่าน

1.  Khun Papatsara Dachyoo

2.  Khun Pimpichaya Kitsamai

3.  Khun Piyanut Sontang

4.  Khun Sasithorn khongkiqophan

5.  คุณเกตุวดี พ่อค้า

6.  คุณเกศศิณี ราหุรักษ์

7.  คุณเกษร ท้วมเจริญ

8.   คุณเนรัญชลา ปัญญาวงศ์

9.  คุณเพ็ญทิพย์ ผลแก้ว

10. คุณโสภนา อุดมธรรมากุล

11. คุณไพลิน สินไพศาลทรัพย์

12. คุณกมลชนก แจ่มใส

13. คุณกวินภัค ยังเจริญ

14. คุณกัญญาวีร์ สีดาบุตร

15. คุณกุสุมา จรรยาเพศ

16. คุณคีตภัทร  โฉมทนงค์

17. คุณจันทรา จันทราวิสุทธิ์

18. คุณจิตรลดา จิตรอาจ

19. คุณชนาเนตร สิทธิโกษีย์

20. คุณชนิกานต์ ทองหงส์

21. คุณชาลิดา รักษนาเวศ

22. คุณช่อฟ้า อิ่มมณี

23. คุณชาลิสา พูลวรลักษณ์

24. คุณชุติกาญจน์ ฮารซิงห์

25. คุณญวรท มาหนุนภักดี

26. คุณญาณิฐา เต็มหวัง

27. คุณฐาปนี แซ่เล่า

28. คุณฐิติกร​ แก้วจันทึก

29. คุณณจันทร์ เหนียนเฉลย

30. คุณณธษา โกมลเดชะนนท์

31. คุณณัชญ์สรัล สิทธิโชควโรดม

32. คุณดลฤทัย ตะถะวิบูลย์

33. คุณดุษฎี ทองยม

34. คุณตรีชารุจน์ สรุจอิสรีย์

35. คุณทัตเทพ แสงประดับ

36. คุณทิพย์สุมณฑ์ กรีสวัสดิ์

37. คุณทิพรดา ปรีชาวุฒิ

38. คุณทิวัสกร สุทธิลออ

39. คุณธนวัฒน์ ภู่คำ

40. คุณธนิษฐา อินทร์ลา

41. คุณธวัลหทัย ไวยบูรี

42. คุณธีมาวริน ธรรมจารุรัตน์

43. คุณนฤมล วันกึ๋ง

44. คุณนัฐธวัฒน์ ยะถาคำ

45. คุณนิติชญา​ สัจจากุล

46. คุณนิรันดา สีละ

47. คุณนิลุบล ภูมีเขียน

48. คุณบงกช วิสุทธาจารย์

49. คุณบาศมน มโนมัยพิบูลย์

50. คุณปณิตตรา นาวาทอง

51. คุณปทุมมา เพียรกิจ

52. คุณพลอยไพลิน อภิรักษ์อดุลย์

53. คุณภัทรภร เมฆินไกรลาศ

54. คุณภูมิภัสส์ มะลิหอม

55. คุณภูษณิศา หิรัญวานิชกุล

56. คุณมัณฑนา วัชรอารักษ์

57. คุณลลิตา วิสุทธิสวัสดิ์

58. คุณวรัญญู​ พิพรณ์พงษ์

59. คุณวิภาวรรณ กิ่งแก้ว

60. คุณวิมลวัลย์ สินธรชัยกุล

61. คุณวีรยา บุญบรรดารสุข

62. คุณวีร์สุดานัชชา เฮงสุวรรณ์

63. คุณศวรรณรัตน์ จิตรเกษมสำราญ

64. คุณศศิกัญญา จารุพูนผล

65. คุณศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ

66. คุณสลักจิต วรนารถ

67. คุณสิตานัน สิทธิชัย

68. คุณสุทธิลักษณ์ วระหาร

69. คุณสุภัคนันท์​ กาญจนทิพย์ขจร

70. คุณหฤทัย  พิจิตรกล้าเอี่ยม

71. คุณอธิกรัตน์ สุวรรณกุลชัย

72. คุณอรุโณทัย ต้องเสรีกุล

73. คุณอรุณา ฟักแก้ว

74. คุณอัรรอซี จิตภาค

75. คุณอัสรี  เหล็มโส๊ะ

76. คุณอาริสา ข่มอาวุธ

77.  คุณอิสยาห์ พันศิริพัฒน์

78. คุณอุมาวดี ภู่คำ

79. คุณอุษา ลิ้มประเสริฐ

80. คุณณพณัฐ  ดาราเย็น

81. คุณเดชสิทธิ์ ภูรัตน์

82. คุณจุฬารัตน์ ศรีสมพงษ์

83. คุณฐิติสุดา แสงอาวุธ

84. คุณเกียรติศักดิ์ อินพระเนตร

85. คุณสิทธิชัย ปานประทีป

86. คุณชลิตา ว่องไว

87. คุณกานต์ธิดา จันทร์เต็มดวง

88. คุณเพ็ญนภา ค้ามีผล

89. คุณนครียา วานิชย์

90. คุณธนวัฒน์ คำใบ

91. คุณภูริทัต เดชธำรงวัฒน์

92. คุณวณิชชา สุขชู

93. คุณวรางคณา เจริญสุข

94. คุณจุไรพร สังข์โชติ

95. คุณธัญญลักษณ์ วิทูร

96. คุณสริลลา รักษ์พลเมือง

97. คุณพงศภัค วริษฐาวาณิชกุล

98. คุณนนทพร ศิวะโกเศศ

99. คุณนภัสนันท์ อักษรานุเคราะห์

100. คุณปลินธร โพธิสาโร
Share on facebook
Share on twitter
Share on email