fbpx

I

ELLE Beauty Star Awards

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ELLE BEAUTY STAR AWARDS READER’S TEST

ยืนยันสิทธิ์และติดต่อรับผลิตภัณฑ์ภายใน 17 มีนาคมนี้เท่านั้น

ELLE Beauty Star Awards

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ELLE BEAUTY STAR AWARDS READER’S TEST

ยืนยันสิทธิ์และติดต่อรับผลิตภัณฑ์ภายใน 17 มีนาคมนี้เท่านั้น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกร่วมกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test สามารถยืนยันสิทธิ์โดยการกดเข้าร่วม Line Openchat คลิกที่นี่ เพื่อรับข้อมูลต่างๆ ในการร่วม Zoom Conference ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

นิตยสารแอล ประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้อ่านแอล ทางบ้าน สมัครร่วมกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test ได้ร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่เข้าประกวดปีนี้ และโหวตให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ

กติกาและเงื่อนไขการสมัครร่วมกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test

 • ผู้สมัครรับสินค้า ที่บริษัท โพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จำกัด โดยสามารถติดต่อรับสินค้า ได้ในเวลาและวันทำการของบริษัท (วันจันทร์ – วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 10:00 – 17:00 น. ติดต่อ 02-616-4666 ต่อ 4691 ภายในวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 เท่านั้น
 • ทดลองใช้สินค้าที่บ้านท่านเอง โดยทำการ Live ผ่านระบบ Zoom Conference ร่วมกับทางนิตยสาร แอล ประเทศไทย และผู้สมัครท่านอื่น ๆ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17:00-18.00 น.
 • ผู้สมัครต้องยินยอม ให้ทางนิตยสาร แอล ประเทศไทย ทำการบันทึกวีดีโอ ตลอดในการทำกิจกรรมฯดังกล่าว เพื่อนำภาพที่บันทึก มาใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ELLE Beauty Star Awards 2022 ผ่านช่องทางสื่อมีเดียของทางนิตยสาร แอล ประเทศไทย
 • สินค้าที่ร่วมทำกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test หลังจบกิจกรรมไม่ต้องส่งคืน
 • คะแนนจากกิจกรรม ELLE Beauty Reader’ s Test ถือเป็นคะแนนส่วนหนึ่ง ที่ใช้ในการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมประกวด ELLE Beauty Star Awards 2022
 • การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฏและกติกา สินค้าและอื่นๆโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ELLE Beauty Reader’s Test

 1. คุณเกศศิณี ราหุรักษ์
 2. คุณเกษร ท้วมเจริญ
 3. คุณเพ็ญทิพย์ ผลแก้ว
 4. คุณเรวดี เจริญยิ่ง
 5. คุณเสาวภา พิศนอก
 6. คุณไพลิน สินไพศาลทรัพย์
 7. คุณกาญจนา อู๋
 8. คุณจันทรา จันทราวิสุทธิ์
 9. คุณจารุวรรณ ทิมินกุล
 10. คุณจารุวรรณ สือจันทึก
 11. คุณจิณห์นิภา จุลโพธิ์
 12. คุณจิตรลดา จิตรอาจ
 13. คุณชฎาภา วานิชชัง
 14. คุณชนิกานต์ ทองหงส์
 15. คุณชลธิชา จั่นพา
 16. คุณชัญญ์มาศ ทาเหลือง
 17. คุณชาลิสา ทับทอง
 18. คุณชื่นขวัญ บุญทวี
 19. คุณซันติกา อู๋
 20. คุณญวรท มาหนุนภักดี
 21. คุณณภัทร นวลจันทร์กุล
 22. คุณณัฏฐณิชา ลิมปะพันธุ์
 23. คุณดวงดารา สุวรรณมณี
 24. คุณดุจฤดี ชมบุญ
 25. คุณธนวัฒน์ ภู่คำ
 26. คุณธนารีย์ ผุดเหล็ก
 27. คุณธมลวรรณ คุณาสถิตย์ชัย
 28. คุณธวัชชัย แตงร่ม
 29. คุณธวัลหทัย ไวยบูรี
 30. คุณธันฐภัทร์ โรจนชัยชนินทร
 31. คุณธันยพร กุลวิเศษชนะ
 32. คุณธิดาวรรณ พิมผึ้ง
 33. คุณธีมาวริน ธรรมจารุรัตน์
 34. คุณนนทพร ศิวะโกเศศ
 35. คุณนพรดา จงนำเจริญชัย
 36. คุณนพวรรณ วาสนากุล
 37. คุณนราวดี อาแซบากา
 38. คุณนฤมล วันกึ๋ง
 39. คุณนฤมล พรหมกรุง
 40. คุณนันทิยา มณีกาศ
 41. คุณนพวิชญ์ เชิดชู
 42. คุณบังอร ภู่คำ
 43. คุณบาศมน มโนมัยพิบูลย์
 44. คุณปฐิณี หลานท้าว
 45. คุณปณิตตรา นาวาทอง
 46. คุณปณิธาร หลานท้าว
 47. คุณปาณิสรา วัดแก้ว
 48. คุณพภัสรา เดชอยู่
 49. คุณพิมพ์ลักษณ์ วงศ์เวียงกาญจน์
 50. คุณพิมลพัชร เกิดผล
 51. คุณพีรพงศ์ ปุณศรี
 52. คุณภัทราภรณ์ บุญสาสตร์
 53. คุณภูขา อินอารีย์
 54. คุณมะริวรรณ สอนตางค์
 55. คุณมะลิสา เขียวปัญญา
 56. คุณมัณฑนา วัชรอารักษ์
 57. คุณมิรันดา จรูญวุฒิธรรม
 58. คุณมีนาพร ศรีสุเทพ
 59. คุณรัชนีกร วุฒิรัตน์
 60. คุณฤทธิกานต์ รวมทรัพย์
 61. คุณลลิตา วิสุทธิสวัสดิ์
 62. คุณวรภร จั่นพา
 63. คุณวรินทร์ทิพย์ กุลไพบูลย์
 64. คุณวิมลวัลย์ สินธรชัยกุล
 65. คุณวีรยา บุญบรรดารสุข
 66. คุณวีร์สุดานัชชา เฮงสุวรรณ์
 67. คุณศศพรรณ พุกยอด
 68. คุณศิรินาถ ยิ่งนัยเกียรติ
 69. คุณศุภณัฐ ต้องลี้พาล
 70. คุณสิริมา สนธิศรี
 71. คุณสุทธิดา สุขสำราญ
 72. คุณสุธิสา อู๋
 73. คุณสุนนท์ มิกาศ
 74. คุณสุภัคนันท์ กาญจนทิพย์ขจร
 75. คุณสุภารัตน์ แสงเกื้อหนุน
 76. คุณสุรีพร แสงสุรีย์
 77. คุณหฤทัย พิจิตรกล้าเอี่ยม
 78. คุณอโนชา ทองชัย
 79. คุณอรวรรณ นรมานิตย์
 80. คุณอักษราภัค ลาภานันต์
 81. คุณอาริสา ข่มอาวุธ
 82. คุณอิสยาห์ พันศิริพัฒน์
 83. คุณอุมาวดี ภู่คำ
 84. คุณอุษา เฮงสุวรรณ
 85. คุณอุษา ลิ้มประเสริฐ
 86. Khun Juthamas Intapanya
 87. Khun Piyanut sontang
 88. Khun Sarich Cho
 89. Khun Supawich yeamnak
 90. Khun Usa Limprasert

RELATED STORY

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.